WWW.REPLICA.HU  ÉS WWW. FORMATEXJATEKOK.HU WEBÁRUHÁZ

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 24-TŐL

 

A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, valamint a magyar jog egyéb, vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

A fenti jogszabályok  alapján a fogyasztó  (a továbbiakban:  Vásárló)  és  a  vállalkozás  (a továbbiakban: Webáruház) között a Webáruházban történő vásárlással  távollévők között kötött fogyasztói szerződés jön létre.

 

Kérjük,   hogy   csak   akkor    vásároljon    a   Webáruházban,    amennyiben   a    hivatkozott jogszabályok rendelkezéseivel és a jelen Szabályzat minden pontjával egyetért, azokat magára nézve kötelező hatályúnak tekinti. A Webáruházban történő vásárlással a Vásárló kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház jelen Szabályzatának rendelkezéseit.

 

 

I.          Az üzemeltető vállalkozás adatai:

 

1.  A   Webáruház   üzemeltetője   a   Formatex   Kereskedelmi   Kft.   (továbbiakban: Üzemeltető).

2.  Az üzemeltető cégadatai és elérhetőségei az alábbiak:

 

Cégnév: Formatex Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1112 Budapest, Rétkerülő u. 41.

Telephely: Replica Játék- és Makettbolt 1111 Budapest, Bartók Béla út 52.,

Telefon: +36 70 611 9872

E-mail cím: replica@replica.hu; info@formatexjatekok.hu

Cégjegyzékszám: 01-09 660770

Nyilvántartást vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bejegyzés éve: 1995

Adószám: 12070440-2-43

Bankszámlaszám: K&H Bank Zrt. 10400968-50526568-52781006

Tárhely: a Formatex Kereskedelmi Kft saját szervere

Hírlevél adatvédelmi azonosító:

 • formatexjatekok.hu: NAIH-64185/2013
 • replica.hu: NAIH-64186/2013

 

 

II.         A megvásárolható termékekre és a szállításra vonatkozó rendelkezések

 

1.  A    Webáruház    játékokat,   játékmodelleket    és    ezekhez    tartozó    kiegészítő termékeket forgalmaz. A Weboldalon a termékek megjelenített képei csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek. A megjelenített termékek kizárólag a Webáruház szoftverén keresztül rendelhetőek meg.

 

2. A Webáruházban feltüntetett termékek árai bruttó árak, az ÁFA összegét tartalmazzák.

 

3.  A megvásárolt termékek átvételének módja:

 • házhozszállítás hétköznapon 8 és 17 óra között futár útján
 • Pick Pack Pontban történő átvétel
 • személyes átvétel az üzemeltető I. pontban felsorolt telephelyén.

 

4. A Webáruház a bruttó 15.000.-Ft összeget el nem érő vásárlás esetén a megvásárolt termékek szállítási költsége címén az alábbi díjat számítja fel:

 • házhozszállítással bruttó 990.- Ft / vásárlás
 • Pick Pack Pontban történő átvétellel 790.- Ft / vásárlás

 

5.   A bruttó 15.000.-Ft-ot meghaladó vásárlás esetén a házhozszállítás, illetve a Pick Pack Pontban történő átvétel ingyenes. A Webáruház csomagolási díjat nem érvényesít.

 

6.    A megvásárolt termékek - értékhatártól függetlenül - külföldre történő szállítása az alábbi országokba lehetséges bruttó 2000.- vagy 4000.- Ft szállítási költséggel és előre fizetéssel:

 • Ausztria
 • Belgium
 • Csehország
 • Németország
 • Dánia
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Luxemburg
 • Hollandia
 • Lengyelország
 • Románia
 • San Marino
 • Szlovákia
 • Szlovénia

 

7.  A    szállítási     határidőre    vonatkozó    feltételeket    a    Webáruház     honlapjai tartalmazzák.

 

8.  A Webáruházban kellő tájékoztatást talál

 • a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól;
 • a Vállalkozás nevéről, székhelyének postai címéről, a telefonszámáról és az elektronikus levelezési címéről;
 • a szerződés szerinti termékért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az ezen kívül felmerülő valamennyi költségről (így különösen a fuvardíjról és a postaköltségről)

 

 

III.        A megrendelések feldolgozása és a teljesítés

 

1.  A Webáruház köteles a Vásárló megrendelésének megérkezését a Vásárló felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Webáruházhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

 

2.   A rendelés rögzítéséről, illetve a státuszának változásairól a Webáruház rendszere a Vásárlót egy automatikus e-mailben tájékoztatja.

 

3.  Ha a Webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a Webáruházat nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

 

IV.       Adatvédelem, adatkezelés

 

1.  A   Webáruház     az    adatvédelemre    vonatkozó    jogszabályok     betartásával személyes      adatot      kizárólag meghatározott     célból,      jog          gyakorlása             és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet. A Webáruház adatkezelése annak minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességes és törvényes módjának.

 

2.  A  Webáruház  csak  olyan  személyes  adatot  kezel,  amely  az  adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Webáruház személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezel.

 

3. A Webáruház használata során a Vásárlók által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat (név, lakcím, szállítási, illetve számlázási cím, telefonszám, e-mail cím) bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.

 

4.  A  Webáruház  böngészése  során  technikai  információk  kerülnek  rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URLjét), mely személyes azonosításra nem használható,  de  statisztikai  célokat  szolgál.  A  rendszer  adatokat  tárol  a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó  személyének  azonosítására  nem  alkalmasak,  és  a  munkamenet idején élnek. A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát               engedélyezni                          szükséges,          enélkül              bizonyos    funkciók működésképtelenek.

 

5.  A Webáruház üzemeltetője a Vásárló által megrendelt termékekről a Vásárló nevét és lakcímét tartalmazó számlát készít, amely a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.

 

6.  A Vásárló az adatainak a rendszerből való törlését, módosítását bármikor e-mail útján vagy levélben, írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne. A Vásárló a hírlevélről leiratkozhat e-mailben, levélben vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” link segítségével.

 

7.  A  Webáruházban  történő  vásárlással  a  Vásárló  kijelenti,  hogy  hozzájárul személyes adatainak a fenti korlátozásokkal való kezeléséhez.

 

 

V.        Kellékszavatosság

 

1.  A Vásárló a termék hibája esetén a Webáruházzal, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

2.  A Vásárló - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

 • Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott  igény  teljesítése  lehetetlen  vagy  a  Webáruház  számára  más igénye  teljesítéséhez  képest  aránytalan  többletköltséggel  járna.  Ha  a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az         ellenszolgáltatás        arányos   leszállítását  vagy            a       hiba                        kijavítását a Webáruház költségére. A hibát a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
 • Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban A Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.
 • A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A Vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

 • A  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Webáruház nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 

VI.       Termékszavatosság

 

1.  A Vásárló a termék hibája esetén a gyártóval vagy a  forgalmazóval, importőrrel (a  továbbiakban           együttesen:           Gyártó)              szemben     érvényesítheti termékszavatossági igényét érvényesíthet, ha a fenti kellékszavatossági jogával nem kíván élni.

 

2.  Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

3.  A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

4. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vásárló e jogosultságát elveszti.

 

5.  Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával

szemben gyakorolhatja.

 

6.  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén A Vásárlónak

kell bizonyítania.

 

7.  A     gyártó     (forgalmazó)     kizárólag     akkor     mentesül     termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

-     a  terméket  nem  üzleti  tevékenysége  körében  gyártotta,  illetve  hozta

forgalomba, vagy

-     a  hiba  a  tudomány  és  a  technika  állása  szerint  a  forgalomba  hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

-     a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

 

8.  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9.  A  Vásárló  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági igényt egyszerre,                egymással       párhuzamosan                               nem       érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti a Vásárló.

 

 

VII.      Jótállás

 

1.  A Webáruház jogszabály vagy szerződés alapján jótállásra nem köteles.

 

 

VIII.     Elállás

 

1.  A termék átvételétől számított 14 napon belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele.

 

2.  Az elállási szándék szóban (telefonon vagy a Webáruház székhelyén), írásban (postai úton vagy a Webáruház székhelyén átvetett levélben) vagy e-mailben közölhető   vagy  jelzett   egyértelmű  nyilatkozattal,   vagy  a  fogyasztó   és   a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében található nyilatkozat-minta útján.

 

3.  A Webáruház mindaddig visszatarthatja az elállással érintett termék vételárát és a  szállítási  költséget,  amíg  a  fogyasztó  vissza  nem  szolgáltatta  részére  a terméket, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

 

 

IX.       Jogviták

 

1.  A  vásárló  a Webáruházzal  szemben  vitás kérdésekben  békéltető  testülethez vagy bírósághoz fordulhat, illetve fogyasztóvédelmi panaszt terjeszthet elő.

 

2.  A Webáruház vonatkozásában a jogviták, panaszok intézésére hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervezetek:

 

 • Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető

Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax:

06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)

 • Budai  Központi  Kerületi  Bíróság  (1021  Budapest,  Budakeszi  út  51/B., Levelezési cím: 1525 Bp. Pf.: 223., Központi telefonszám: +36-1-391-4930)
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052

Budapest, Városház u. 7., Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144., Telefonszám:

+36-30-940-7039, E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

 

X.        Szerzői jog

 

1.  A  Webáruházak  teljes  tartalma  szerzői  jogi  védelem  alatt  áll.  Ezen  jogok

megsértése kártérítési felelősség érvényesítésével jár. Budapest, 2015. március 24.

 

 

Formatex Kereskedelmi Kft.

üzemeltető

 

ASZF letölthető változat